LPK Scandinavia AB tar ansvar för samtliga delar.
Från förstudie till utveckling.
Från initial utbildning och träning till praktiskt genomförande.

LPK Scandinavias uppgift är att kunna förändringsprocessen. Veta hur det går till, förutse problem i införandet och utbilda personal för detta. Målet är hela tiden att kunden skall lära sig själv och ta över de delar som LPK Scandinavia utför t ex utbildning. Därför bistår vi också med presentationsmaterial, blanketter, utbildningsmaterial, etc. som stödjer införandet.

En sådan här process genomgår ju ett företag en gång, det kan därför vara svårt att ha intern kompetens för själva förändringen. LPK Scandinavias styrka är att våra konsulter har genomfört en sådan här process på flera företag förut och har alla en egen praktisk upplevd erfarenhet i ett företag, antingen som koordinator/ledare, eller som operatör/utförare.

De olika faserna i arbetet brukar vara:
• Förstudien/nulägesanalysen, där man söker efter rätt modell till förändringen.
• Förberedelsefasen, där man tillsammans med kunden tar fram vision, mål, organisation och huvudplan samt utbildar organisationen.
• Pilotfasen, där man testar arbetssättet på några avdelningar innan man sprider det till hela företaget.
• Utvecklingsfasen, där man kompletterar befintligt arbetssätt med nya pelarna. Denna fas kan i princip fortgå hur länge som helst beroende på antalet nya metoder och arbetssätt som skall implementeras.

Vad som är specifikt för LPK Scandinavias roll i förbättringsarbetet är att vi kan stödja er ner på detaljnivå. Vi vet hur man implementerar de flesta kända förbättringsverktyg, vi har erfarenheter från ett stort antal olika typer av industrier och vi stödjer er hela vägen från teori till praktiskt utförande, inte bara talar om för er hur ni skall göra.