Standardiserat arbetssätt

• Standardiserat arbete är ett verktyg för att upprätthålla produktivitet, kvalitet och säkerhet på en hög nivå.
• Standardiserat arbete definieras som den ordningsföljd som arbetsmomenten skall utföras i och som repetetivt utförs av operatören
• Målet för standardiserat arbete är ständig förbättring. Ifall det inte förändras degenereras det.
Standardiserat arbete ger
• Bättre säkerhet
• Bättre ergonomi
• Jämn belastning
• Bättre kvalitet
• Bättre effektivitet
På kursen får ni utarbeta standardiserat arbetssätt på en arbetsplats.

Säkerhet och kvalitet?
1. Identifiera kritiska moment,
2. Identifiera möjliga kvalitetsproblem,
3. Gör minst ett Inspektionsschema
Ordningsföljd och tid
4. Identifiera tider för alla moment.
5. Bestäm standardtider för de olika momenten och överför till Standardoperationsblad
6. Gör EPL för arbetsmoment där det behövs
7. Diskutera med operatör om det ser rimligt ut och prova standarden